Invitatie de participare

Invitatie de participare

ANUNŢ
Primăria comunei Valea Moldovei, cu sediul în localitatea Valea Moldovei, str. Principală., nr.280., judeţul Suceava organizeazã concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante, ( perioadă determinată, respectiv pe durata mandatului primarului (2016-2020) de:
- Numele functiei: administrator public
- Numar posturi: 1 post , conform HG 286/23.03.2011.
Concursul se va desfăşura astfel:
- Proba scrisă în data de 04.05.2017, ora 10,00,
- Proba interviu în data de 09.05.2017, ora 10,00,
Pentru participarea la concurs candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- studii (obligatoriu): studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, de preferință în domeniul : economic
- vechime (obligatoriu): minim 10 ani, de preferință în domeniul contabilitate și minim 3 ani în funcții de conducere
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până pe data de25.04.2017, ora 16,oo la sediul Primăriei comunei Valea Moldovei, județul Suceava.
Relaţii suplimentare la sediul: Primăriei comunei Valea Moldovei, persoană de contact: Beșa Nicoleta-Brîndușa telefon: 0744 114715, fax: 0230573064 , E-mail :primariavaleamoldovei@yahoo.ro

DOCUMENTELE
solicitate candidaților privind întocmirea dosarului de înscriere la
concursul pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de administrator public la Primăria comunei Valea Moldovei, jud. Suceava
Pentru înscrierea la concursul din data de 04.05.2017 pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere vacante de administrator public candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la alin. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.
Dosarul se va depune până la data de 25 aprilie 2017 , ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Valea Moldovei, la secretarul Comisiei de concurs, doamna Beșa Nicoleta-Brîndușa, tel. 0744114715.

CONDIȚII GENERAlE ȘI SPECIFICE
necesare ocupării postului vacant de conducere de administrator public
la Primăria comunei Valea Moldovei, județul Suceava
I. CONDIȚII GENERALE :
Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
II CONDIȚII SPECIFICE :
a) studii : studii superioare, absolvite cu diplomă de licență sau echivalent, de preferință în domeniul : economic
b) vechime : minim 10 ani, de preferință în domeniul contabilitate și minim 3 ani în funcții de conducere

BIBLIOGRAFIE
pentru concursul de ocupare a postului vacant contractual de conducere de administrator public la Primăria comunei Valea Moldovei, județul Suceava
1. Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată – Monitorul Oficial nr. 621/ 18 iulie 2006, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale – Monitorul Oficial nr. 618/ 18.07.2017, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal – Monitorul Oficial nr. 688/10.09.2015;
4. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2006 privind Codul fiscal – Monitorul oficial nr. 22/13.01.2016;
5. Ordinul SGG nr. 400/2015pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice – Monitorul oficial nr. 444/22.06.2015;
6. Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale – Monitorul oficial nr. 37/23.01.2003, cu modificările și completările ulterioare;
7. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice –Monitorul Oficial nr.390/23.05.2016;
8. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice – Monitorul Oficial nr. 423/06.06.2016;
9. Hotărârea nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020 – Monitorul oficial nr. 413/11.06.2015;
10. Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică – Monitorul oficial nr. 448/24.11.1998, cu modificările și completările ulterioare;
11.Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public – Monitorul oficial nr. 663/23.10.2001, cu modificările și completările ulterioare;
12.Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată – Monitorul oficial nr. 679/05.11.2013.

C A L E N D A R U L
de desfășurare a Concursului pentru ocuparea postului vacant contractual de conducere de administrator public la Primăria comunei Valea Moldovei
- 10.04.2017 Publicare anunț
- 11 - 25.04.2017 orele 8,00-16,00 Depunere dosare de
concurs
- 27.04.2017 ora 12,00 Selecția dosarelor de concurs,
afișare rezultate selecție dosare
- 28.04.2017ora 12,00 Depunere contestații la
rezultatele selecției dosarelor
- 02.05.2017 ora 12,00 Soluționare contestații și
afișare rezultate
- 04.05.2017 orele 10,00-13,00 Proba scrisă
- 04.05.2017 ora 16,00 Afișare rezultate proba scrisă
- 05.05.2017 ora 16,00 Depunere contestații proba
scrisă
- 08.05.2017 ora 12,00 Soluționare contestații și
afișare rezultate contestații proba scrisă
- 09.05.2017 ora 10,00 Interviul
- 10.05.2017 ora 12,00 Depunere contestații interviu
- 10.05.2017 ora 16,00 Afișare rezultate interviu
și afișare rezultate finale

ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI VALEA MOLDOVEI
Tel/Fax : 0230 573064
E-mail: primariavaleamoldovei@yahoo.ro
Nr. 2050 din 26.04.2017

PROCES VERBAL
privind selecțiea dosarelor de înscriere la concursul de recrutare
pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de administrator public
01.2016
În conformitate cu prevederile art. 19 alin.(2) și (3) și art.20 din Regulamentul privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediatsuperioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin HG nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, s-a procedat, astăzi 26 aprilie 2017 la verificarea dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea postului contractual de conducere vacant de administrator public.

Pentru concurs a fost depus un dosar de înscriere, astfel:
- doamna Bandola-Ganea Monica-Anca, număr de înregistrare 1993/24.04.2017;

Rezultatele verificării dosarului de înscriere pentru concursul din data de 04.05.2017 sunt următoarele:

Nr.
crt. Numele și prenumele candidatului
Rezultatul selecției Observații
1 Bandol-Ganea Monica-Anca ADMIS -

Candidatul declarat admis va susţine în data de 04.05.2017 la ora 10,00 - proba scrisă, la sediul Primăriei comunei Valea Moldovei, județul Suceava.
COMISIA DE CONCURS
Preşedinte: Popovici Ileana
Membrii: Gheata Georgel
Piticaru Cornel
Secretar comisie: Beșa Nicoleta-Brîndușa

Afișat azi, 26.04.2017, ora 15,30 la sediul Primăriei comunei Valea Moldovei.

COMISIA DE CONCURS
constituită prin Dispoziția primarului nr. 160/31.03.2017

PUNCTAJ
final la proba scrisa pentru examenul organizat in data de 04.05.2017 privind ocuparea postului contractual de conducere de administrator public la Primăria comunei Valea Moldovei, județul Suceava

Nr.crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj final la proba scrisă
(puncte)

Rezultat

1
Bandol-Ganea Monica-Anca
90
ADMIS

Candidatul declarat admis va susține în data de 09.05.2017, la ora 10, interviul, la sediul Primăriei comunei Valea Moldovei, județul Suceava.

COMISIA DE CONCURS

Președinte Popovici Ileana..............................

Membri : Gheață Georgel............................

Piticaru Cornel............................

Secretar comisie Beșa Nicoleta-Brîndușa............................

Afișat astăzi 04.05.2017, ora 14,00 la sediul Primăriei comunei Valea Moldovei
COMISIA DE CONCURS
constituită prin Dispoziția primarului nr. 160/31.03.2017

PUNCTAJ
final la proba interviu din data de 09.05.2017 pentru examenul privind ocuparea postului contractual de conducere de administrator public la Primăria comunei Valea Moldovei, județul Suceava

Nr.crt.

Numele și prenumele candidatului

Punctaj final la proba interviu
(puncte)

Rezultat

1
Bandol-Ganea Monica-Anca
100
ADMIS

COMISIA DE CONCURS

Președinte Popovici Ileana..............................

Membri : Gheață Georgel............................

Piticaru Cornel............................

Secretar comisie Beșa Nicoleta-Brîndușa............................

Afișat astăzi 09.05.2017, ora 12,00 la sediul Primăriei comunei Valea Moldovei
PRIMĂRIA COMUNEI VALEA MOLDOVEI
JUDEȚUL SUCEAVA
COMISIA DE CONCURS
constituită prin Dispoziția primarului nr. 160/31.03.2017

RAPORTUL FINAL
al examenului pentru ocuparea postului contractual de conducere de administrator public
la Primăria comunei Valea Moldovei, județul Suceava

Funcția pentru care se organizează examenul
1. ADMINISTRATOR PUBLIC
INFORMAȚII PRIVIND SELECȚIA DOSARELOR
Data selecției dosarelor
Numele și prenumele candidatului Rezultatul selecției dosarelor Observații formulate de către membrii comisiei
Bandol-Ganea Monica-Anca ADMIS -

INFORMAȚII PRIVIND PROBA SCRISĂ
Data și ora desfășurării probei scrise : 04.05.2017 ora 10,00
Probleme intervenite pe durata desfășurării probei scrise : nu sunt
Numele și prenumele candidatului Punctajul final al probei scrise
Rezultat
Bandol-Ganea Monica-Anca 90 puncte ADMIS

INFORMAȚII PRIVIND INTERVIUL
Data și ora desfășurării interviului : 09.05.2017 ora 10,00
Probleme intervenite pe durata desfășurării interviului : nu sunt
Numele și prenumele candidatului Punctajul final al probei interviu Rezultat

Bandol-Ganea Monica-Anca 100 puncte ADMIS

REZULTATUL FINAL AL EXAMENULUI
Funcția; ADMINISTRATOR PUBLIC
Numele și prenumele candidatului Punctajul final al concursului
Rezultat
Bandol-Ganea Monica-Anca 95 puncte ADMIS

Comisia de concurs Semnătura
1. Popovici Ileana, președinte
2. Gheață Georgel, membru
3. Piticari Corneli, membru
Secretarul comisiei: Beșa Nicoleta-Brîndușa

workmaster

Close